Aktualnie w koszyku znajduje
się 0 towarów za 0,00 PLN
      » Twoje zamówienie
 
 
 
 1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Acorn 2 Oak działającym pod adresem: www.acorn2oak.pl Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Sklep Internetowy Acorn 2 Oak z siedzibą w Kaszczorze, gmina Przemęt, przy ul. Koszykowej 5, NIP 923-101-00-61,  REGON 639633621.

  2. Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

  3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.acorn2oak.pl. Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

  5. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

  6. Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

  7. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

  8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

  9. Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową „Acorn 2 Oak”.

 2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu Acorn 2 Oak nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i składania ofert przez Zamawiających.

 4.  
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 6. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Sklep nie realizuje wysyłek poza granice Polski