Aktualnie w koszyku znajduje
się 0 towarów za 0,00 PLN
      » Twoje zamówienie
 
 
 

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu.

1.2. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
  d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  f. aktywne konto e-mail.

  1.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

  1.4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

  1.5. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

  1.6. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

  2.1. W razie założenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie Złożonego Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest, aby potwierdzić Zamówienie, do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

  2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub przeslania skanu dowodu osobistego

  2.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego.


 2.  2.4. Kupujący i sprzedający zgodnie ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep Acorn2 Oak zlokalizowany i usytuowany w  Kaszczorze przy ul. Koszykowej 5, poczta 64-234 Przemęt


 3.  3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

  3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

  4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród godzin określonych w formularzu Zamówienia.

  4.2.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

  5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu.

  6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

  6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

  6.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

  6.5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

  7.1.W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

  7.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

  7.3. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą dopłaty.


8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

 

9. Sklep nie realizuje wysyłek poza granicami Polski.