Aktualnie w koszyku znajduje
się 0 towarów za 0,00 PLN
      » Twoje zamówienie
 
 
 

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

   Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów –od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

 

     Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu o umowy.

 

     Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: acorn.zamowienia@gmail.com lub drogą pocztową na adres Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt.

        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

    Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ACORN 2 OAK Kaszczor, ul. Koszykowa 5, 64-234 Przemęt. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 

     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

    Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

 

    Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

        1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji

        2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

        3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

 

 

  W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

        1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest ACORN 2 OAK ul. Koszykowa nr 5 , Kaszczor 64-234 Przemęt.

        2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

        3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

        4. udostępnienie danych jest dobrowolne,

        5. dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej, w szczególności w ramach Polityki  prywatności.

 

    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji  umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.

     Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

     Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostanie udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

   Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

    Załącznik nr. 1

    Wzór formularza odstąpienia od umowy

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  ACORN 2 OAK Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt.

  ul. Koszykowa nr 5

  Kaszczor

  64-234 Przemęt

  acorn.zamowienia@gmail.com

 

 

 

Pobierz plik